NOLIKUMS

Sacensības notiek 2015. gada 15. augustā

Organizatori:

                                     Fotoklubs „Es Daru”

                                     Galvenais tiesnesis - Ainars Mankus

                                     e-pasts: ainars.majas@sveiks.lv

                                     mob. tel.: 29255744


Atbalsta: 

                                     „Cemex iespēju fonds”

                                     SIA „Garants BPTS”

                                     Saldus 2. vidusskola


Sacensību centrs:

                                     Saldus 2. vidusskola


Programma:

                                     Iepazīšanās izbraukums:    8. augustā no Saldus tirgus lukuma

plkst. 9:00

                                     Reģistrēšanās:                   14. augustā sacensību centrā

no 19:00 līdz 21:00

        VAI ARĪ

                                                                                15. augustā sacensību centrā

no 5:30 līdz 6:30 – meistaru grupai

līdz 7:30 – jauniešu un iesācēju grupai

līdz 9:30 – bērnu grupai

                                     Sacensību starts:

                                                             meistaru grupai                                    7:00

                                                             jauniešu un iesācēju grupai                 8:00

                                                             bērnu grupai                                         10:00

 Finišs:

        bērnu, jauniešu un iesācēju grupām                     13:00

        meistaru grupai                                                     15:00

                                     Attēlu šķirošana un iesniegšana                                  līdz 17:00

                                     Rezultātu kopēja izvērtēšana un noslēgums               no 18:00


Dalībnieku grupas:

 Meistaru grupa – var startēt ikviens bez ierobežojumiem, neatkarīgi no vecuma

 Iesācēju grupa – var startēt ikviens bez ierobežojumiem, neatkarīgi no vecuma

 Jaunieši 14-20 gadi – var startēt 1995.-2001. gadā dzimušie

 Bērni līdz 13 gadiem – var startēt no 2002. gada (ieskaitot) dzimušie bērni pieaugušā pavadībā


Pieteikšanās:

                                    Pieteikšanās sacensībām notiek reģistrējoties sacensību vietā,

 bet vēlams par savu dalību jau iepriekš informēt sacensību organizatorus, aizpildot dalības veidlapu sacensību

 mājaslapā līdz 2015. gada 13.augustam


Sacensību kārtība un vērtēšana:

   Sacensībās drīkst piedalīties jebkurš interesents, apņemoties ievērot sacensību nolikumā norādītos noteikumus, kas jāapstiprina ar savu parakstu piesakoties sacensībām.

   Dalībnieku uzdevums ir sacensībām atvēlētajā laikā iegūt pēc iespējas vairāk dažādu savvaļā dzīvojošu putnu sugu fotoattēlus izmantojot fotoaparātu vai jebkuru citu ierīci, kuras attēlus pēc tam var uzrādīt tiesnešiem un kuros šo sugu ir iespējams atpazīt. Pārvietoties sacensību laikā drīkst tikai ar kājām vai velosipēdu.

   Sacensību teritorija nav ierobežota un dalībnieks pats var izvēlēties kurp doties.

   Visu sacensību laikā dalībnieks drīkst izmantot tikai vienu fotografēšanas ierīci, kura jānorāda piesakoties un to nedrīkst sacensību laikā mainīt, nesaskaņojot ar tiesnešiem.

   Nav atļauts sacensību laikā izmantot putnu balsu atskaņošanas iekārtas, bet dalībnieks drīkst savu iespēju robežās atdarināt putnu ar savu balsi vai svilpjot u.c. Aizliegts traucēt putnus to ligzdošanas vietu tiešā tuvumā.

   Dalībnieku rezultātu vērtēšana notiek pēc finiša, kad pats dalībnieks izšķiro savas safotografētās bildes un, atstājot tikai vienu fotogrāfiju no katras nofotografētās putnu sugas, iesniedz tās tiesnešiem. Finišā tiks nodrošināti vismaz 5 datori uz kuriem dalībnieki varēs šķirot savas safotografētās bildes, bet pēc iespējas, to drīkst darīt arī uz saviem līdzpaņemtajiem datoriem, planšetēm u.c. (šajā gadījumā dalībniekam jānodrošina attēlu iekopēšana USB zibatmiņā vai atmiņas kartē).

   Iesācēju, jauniešu un bērnu grupās pēc finiša safotografēto putnu atpazīšanai atļauts lūgt īpaši tam nozīmētu tiesnešu palīdzību un konsultācijas. Meistaru klasē šāda palīdzība nav atļauta.

   Ja gadījumā putnu nav iespējams attēlā precīzi noteikt līdz sugai, piemēram, redzams, ka tas ir gulbis, bet nav redzamas pazīmes, kas norāda kuras sugas gulbis, tad šo attēlu drīkst ieskaitīt kā vienu novērojumu ar nosacījumu, ka netiek ieskaitīta neviena cita gulbju suga.

   Rezultāti tiek izvērtēti un apkopoti noslēguma pasākuma laikā, kad katram dalībniekam, rādot savus attēlus uz projektora ekrāna, jānosauc attēlā redzamā suga (vadoties no dalībnieku skaita, varētu tikt ierobežotas uz projektora rādītās sugas, atmetot parastākās, bieži sastopamās)

   Uzvarētājs ir tas dalībnieks, kuram safotografētajos attēlos var atpazīt visvairāk putnu sugu. Vienāda sugu skaita gadījumā, augstāk tiek vērtēts dalībnieks, kurš ieradies finišā ātrāk. Ja tiek nokavēts attiecīgās grupas finiša laiks, tad par katrām 5 nokavētām minūtēm tiek no rezultāta atņemta viena safotografētā suga (0-5 min.= -1 suga, 6-10 min.= -2 sugas u.t.t).

   Papildus tiks noteikti 3 labākie attēli tiesnešu un ekspertu vērtējumā.


Īpašās norādes:

   Sacensību nolikums būs katram dalībniekam izsniegto informatīvo materiālu komplektā. Ja tiek konstatēts, ka dalībnieks nav ievērojis kādu no nolikumā minētajiem noteikumiem, viņš tiek automātiski diskvalificēts un rezultāts netiek vērtēts.

   Katrs dalībnieks pats atbild par savu drošību sacensību laikā. Sacensību organizētāji neuzņemas atbildību par sacensību laikā notikušiem nelaimes gadījumiem vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanas gadījumiem no sacensību dalībnieku puses.


Jaunumiem un papildus informācijai sekojiet arī:

Twitterī: www.twitter.com/Ainars13 un www.twitter.com/EsDaru

Facebookā: www.facebook.com/ainars.mankus un www.facebook.com/groups/esdaru/